Presència de Càritas Sant Joan a la Fira d’Entitats

Hem estat presents a la Fira d’Entitats de Sant Joan Despí, el dissabte, 23 d’Octubre pasat.

Ens has pogut trobar a #Firadespi a l’espai d’entitats, explicant qui som i què fem a Càritas Sant Joan Despí.

Gràcies per la teva visita al nostre estand i el temps de dedicació, escoltant i veient tot el estem fent des de Càritas per les famílies i les persones de la nostra ciutat. A mes de atendre actualment entre 27 i 30 famílies en alimentació i higiene de la llar, fem acollida i escolta de persones tots els dimecres al nostre local parroquial.

COL.LABORA AMB CÀRITAS SANT JOAN. Retorna aquesta butlleta complimentada a la parròquia o envia-la per e mail a: caritassantjoan@caritassantfeliu.cat

Butlleta de col.laboració econòmica

Nom i cognoms _____________________________________________

NIF/CIF _____________Adreça_________________________________

POBLACIÓ________________________________ CP_______________

Telèfon _____________ Email__________________________________

Import que vull aportar i periodicitat (encercleu)

10€           25€           50€    _______€

mensual      trimestral    semestral    anual     puntual

FORMA DE PAGAMENT

        Ingrés en el compte de Càritas S.Joan Despí

El/la sotasignat/da ha donat ordre al seu banc per tal que transfereixi al compte de Càritas Sant Joan, número:

ES35 2100 3138 3122 0023 9871                                   Data i signatura

         Per domiciliació bancària en el compte:           

     IBAN: ES_______________________________________(18 dígits)

El/la sotasignat/da autoritzo a Càritas Sant Joan la presentació dels rebuts corresponents a la meva col·laboració indicada més amunt, en aquesta domiciliació bancària.    

           Data i signatura

 _______Vull desgravar la meva aportació en la Declaració de la Renda

Les dades facilitades seran incloses a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat amb la finalitat de portar a terme la gestió de socis, sòcies i donants, fer possible el desenvolupament dels nostres programes socials i estadístiques, així com per enviar-li informació sobre les nostres activitats. Les seves dades només es comunicaran a l’Agència Tributària per a l’exercici legítim de les seves competències. Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-nos un escrit, acompanyant còpia del seu DNI, NIE o passaport a c/Armenteres, 35 08980 Sant Feliu de Llobregat